đại lý vinaphone
Số simGiáMạngMua
0989140782 1,400,000 Đặt Mua
0946201266 1,000,000 Đặt Mua
0914091987 2,900,000 Đặt Mua
0963050990 1,500,000 Đặt Mua
0902011969 2,100,000 Đặt Mua
0901050917 1,500,000 Đặt Mua
0940171271 1,700,000 Đặt Mua
0915101997 2,000,000 Đặt Mua
0940090769 1,900,000 Đặt Mua
0951061217 1,600,000 Đặt Mua
0978200296 1,000,000 Đặt Mua
0939261280 1,600,000 Đặt Mua
0927011991 2,100,000 Đặt Mua
0926041978 2,400,000 Đặt Mua
0982260464 1,600,000 Đặt Mua
0927102002 2,000,000 Đặt Mua
0914112016 2,100,000 Đặt Mua
0922111961 2,100,000 Đặt Mua
0974271289 1,700,000 Đặt Mua
0925082001 2,800,000 Đặt Mua
0977280695 1,800,000 Đặt Mua
0948200172 1,000,000 Đặt Mua
0914041971 2,400,000 Đặt Mua
0910101989 2,000,000 Đặt Mua
0910100400 1,000,000 Đặt Mua
0984281064 1,800,000 Đặt Mua
0912011995 2,100,000 Đặt Mua
0909121966 2,200,000 Đặt Mua
0914121972 2,200,000 Đặt Mua
0908072011 2,700,000 Đặt Mua
0910101992 2,000,000 Đặt Mua
0909011196 1,100,000 Đặt Mua
0922270899 1,700,000 Đặt Mua
0911072013 2,700,000 Đặt Mua
0991160296 1,600,000 Đặt Mua
0919260573 1,600,000 Đặt Mua
0990300363 1,000,000 Đặt Mua
0901121988 2,200,000 Đặt Mua
0920092010 2,900,000 Đặt Mua
0920062009 2,600,000 Đặt Mua
0998031198 1,300,000 Đặt Mua
0905082015 2,800,000 Đặt Mua
0974260412 1,600,000 Đặt Mua
0923061998 2,600,000 Đặt Mua
0900150403 1,500,000 Đặt Mua
0930082001 2,800,000 Đặt Mua
0909031979 2,300,000 Đặt Mua
0904021965 2,200,000 Đặt Mua
0924051975 2,500,000 Đặt Mua
0919021995 2,200,000 Đặt Mua
0988240262 1,400,000 Đặt Mua
0906061961 2,600,000 Đặt Mua
0924050170 1,500,000 Đặt Mua
0917081966 2,800,000 Đặt Mua
0955240398 1,400,000 Đặt Mua
0904021963 2,200,000 Đặt Mua
0977071188 1,700,000 Đặt Mua
0991251286 1,500,000 Đặt Mua
0931121962 2,200,000 Đặt Mua
0902111983 2,100,000 Đặt Mua
0917101974 2,000,000 Đặt Mua
0910011985 2,100,000 Đặt Mua
0935060883 1,600,000 Đặt Mua
0992050488 1,500,000 Đặt Mua
0983270508 1,700,000 Đặt Mua
0908051972 2,500,000 Đặt Mua
0921081975 2,800,000 Đặt Mua
0902051966 2,500,000 Đặt Mua
0924041990 2,400,000 Đặt Mua
0923091996 2,900,000 Đặt Mua
0928010111 1,100,000 Đặt Mua
0909210999 1,100,000 Đặt Mua
0913012004 2,100,000 Đặt Mua
0920011963 2,100,000 Đặt Mua
0913041999 2,400,000 Đặt Mua
0930200569 1,000,000 Đặt Mua
0903080111 1,800,000 Đặt Mua
0923122004 2,200,000 Đặt Mua
0934310674 1,100,000 Đặt Mua
0914021960 2,200,000 Đặt Mua
0996250696 1,500,000 Đặt Mua
0933110692 1,100,000 Đặt Mua
0914031968 2,300,000 Đặt Mua
0941311104 1,100,000 Đặt Mua
0928022001 2,200,000 Đặt Mua
0905071980 2,700,000 Đặt Mua
0902050372 1,500,000 Đặt Mua
0959200780 1,000,000 Đặt Mua
0921051965 2,500,000 Đặt Mua
0987040410 1,400,000 Đặt Mua
0918082014 2,800,000 Đặt Mua
0930031999 2,300,000 Đặt Mua
0914130584 1,300,000 Đặt Mua
0915012011 2,100,000 Đặt Mua
0919051974 2,500,000 Đặt Mua
0945559999 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0969999990 Đã bán Viettel Đặt Mua
0909009999 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0888339999 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0972976587 Đã bán Viettel Đặt Mua
0911996969 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
01642269999 Đã bán Viettel Đặt Mua
0889606060 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0868969696 Đã bán Viettel Đặt Mua
0918555555 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0899999999 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0909090909 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0912345678 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0923456789 Đã bán Vietnamobile Đặt Mua
0900000000 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0901111111 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0902222222 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0903333333 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0904444444 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0905555555 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0906666666 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0907777777 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0908888888 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0909999999 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0910000000 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0911111111 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0912222222 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0913333333 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0914444444 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0915555555 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0916666666 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0917777777 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0918888888 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0919999999 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0920000000 Đã bán Vietnamobile Đặt Mua
0921111111 Đã bán Vietnamobile Đặt Mua
0922222222 Đã bán Vietnamobile Đặt Mua
0923333333 Đã bán Vietnamobile Đặt Mua
0924444444 Đã bán Vietnamobile Đặt Mua
0925555555 Đã bán Vietnamobile Đặt Mua
0926666666 Đã bán Vietnamobile Đặt Mua
0927777777 Đã bán Vietnamobile Đặt Mua
0928888888 Đã bán Vietnamobile Đặt Mua
0929999999 Đã bán Vietnamobile Đặt Mua
0930000000 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0931111111 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0932222222 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0933333333 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0934444444 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0935555555 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0936666666 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0937777777 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0938888888 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0939999999 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0940000000 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0941111111 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0942222222 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0943333333 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0944444444 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0945555555 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0946666666 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0947777777 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0948888888 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0949999999 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0950000000 Đã bán Sfone Đặt Mua
0951111111 Đã bán Sfone Đặt Mua
0952222222 Đã bán Sfone Đặt Mua
0953333333 Đã bán Sfone Đặt Mua
0954444444 Đã bán Sfone Đặt Mua
0955555555 Đã bán Sfone Đặt Mua
0956666666 Đã bán Sfone Đặt Mua
0957777777 Đã bán Sfone Đặt Mua
0958888888 Đã bán Sfone Đặt Mua
0959999999 Đã bán Sfone Đặt Mua
0960000000 Đã bán Viettel Đặt Mua
0961111111 Đã bán Viettel Đặt Mua
0962222222 Đã bán Viettel Đặt Mua
0963333333 Đã bán Viettel Đặt Mua
0964444444 Đã bán Viettel Đặt Mua
0965555555 Đã bán Viettel Đặt Mua
0966666666 Đã bán Viettel Đặt Mua
0967777777 Đã bán Viettel Đặt Mua
0968888888 Đã bán Viettel Đặt Mua
0969999999 Đã bán Viettel Đặt Mua
0970000000 Đã bán Viettel Đặt Mua
0971111111 Đã bán Viettel Đặt Mua
0972222222 Đã bán Viettel Đặt Mua
0973333333 Đã bán Viettel Đặt Mua
0974444444 Đã bán Viettel Đặt Mua
0975555555 Đã bán Viettel Đặt Mua
0976666666 Đã bán Viettel Đặt Mua
0977777777 Đã bán Viettel Đặt Mua
0978888888 Đã bán Viettel Đặt Mua
0979999999 Đã bán Viettel Đặt Mua
0980000000 Đã bán Viettel Đặt Mua
0981111111 Đã bán Viettel Đặt Mua
0982222222 Đã bán Viettel Đặt Mua
0983333333 Đã bán Viettel Đặt Mua
0984444444 Đã bán Viettel Đặt Mua
0985555555 Đã bán Viettel Đặt Mua
0986666666 Đã bán Viettel Đặt Mua
0987777777 Đã bán Viettel Đặt Mua
0988888888 Đã bán Viettel Đặt Mua
0989999999 Đã bán Viettel Đặt Mua
0990000000 Đã bán Viettel Đặt Mua
0991111111 Đã bán Viettel Đặt Mua
0992222222 Đã bán Viettel Đặt Mua
0993333333 Đã bán Viettel Đặt Mua
0994444444 Đã bán Viettel Đặt Mua
0995555555 Đã bán Viettel Đặt Mua
0996666666 Đã bán Viettel Đặt Mua
0997777777 Đã bán Viettel Đặt Mua
0998888888 Đã bán Viettel Đặt Mua
0999999999 Đã bán Viettel Đặt Mua
0860000000 Đã bán Viettel Đặt Mua
0861111111 Đã bán Viettel Đặt Mua
0862222222 Đã bán Viettel Đặt Mua
0863333333 Đã bán Viettel Đặt Mua
0864444444 Đã bán Viettel Đặt Mua
0865555555 Đã bán Viettel Đặt Mua
0866666666 Đã bán Viettel Đặt Mua
0867777777 Đã bán Viettel Đặt Mua
0868888888 Đã bán Viettel Đặt Mua
0869999999 Đã bán Viettel Đặt Mua
0880000000 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0881111111 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0882222222 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0883333333 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0884444444 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0885555555 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0886666666 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0887777777 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0888888888 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0889999999 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0890000000 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0891111111 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0892222222 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0893333333 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0894444444 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0895555555 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0896666666 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0897777777 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0898888888 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0899999999 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0810000000 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0811111111 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0812222222 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0813333333 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0814444444 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0815555555 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0816666666 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0817777777 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0818888888 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0819999999 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0820000000 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0821111111 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0822222222 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0823333333 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0824444444 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0825555555 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0826666666 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0827777777 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0828888888 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0829999999 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0830000000 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0831111111 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0832222222 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0833333333 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0834444444 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0835555555 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0836666666 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0837777777 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0838888888 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0839999999 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0840000000 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0841111111 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0842222222 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0843333333 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0844444444 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0845555555 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0846666666 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0847777777 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0848888888 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0849999999 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0850000000 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0851111111 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0852222222 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0853333333 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0854444444 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0855555555 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0856666666 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0857777777 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0858888888 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0859999999 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0770000000 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0771111111 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0772222222 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0773333333 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0774444444 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0775555555 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0776666666 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0777777777 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0778888888 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0779999999 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0330000000 Đã bán Viettel Đặt Mua
0331111111 Đã bán Viettel Đặt Mua
0332222222 Đã bán Viettel Đặt Mua
0333333333 Đã bán Viettel Đặt Mua
0334444444 Đã bán Viettel Đặt Mua
0335555555 Đã bán Viettel Đặt Mua
0336666666 Đã bán Viettel Đặt Mua
0337777777 Đã bán Viettel Đặt Mua
0338888888 Đã bán Viettel Đặt Mua
0339999999 Đã bán Viettel Đặt Mua
0380000000 Đã bán Viettel Đặt Mua
0381111111 Đã bán Viettel Đặt Mua
0382222222 Đã bán Viettel Đặt Mua
0383333333 Đã bán Viettel Đặt Mua
0384444444 Đã bán Viettel Đặt Mua
0385555555 Đã bán Viettel Đặt Mua
0386666666 Đã bán Viettel Đặt Mua
0387777777 Đã bán Viettel Đặt Mua
0388888888 Đã bán Viettel Đặt Mua
0389999999 Đã bán Viettel Đặt Mua
0790000000 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0791111111 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0792222222 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0793333333 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0794444444 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0795555555 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0796666666 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0797777777 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0798888888 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0799999999 Đã bán Mobifone Đặt Mua
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim

Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, DAILYVINA.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (DAILYVINA.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, DAILYVINA.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
 
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 0888.68.3333) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: DaiLyVina.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của DaiLyVina.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, DaiLyVina.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (DaiLyVina.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó DaiLyVina.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG DaiLyVina.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333